Dokumenty firmy

Firma działa na podstawie: 

Zakres oraz sposób działania firmy określa zamieszczony poniżej jej STATUT. 

Statut "Centrum Oświatowo-Wydawniczego PROMOTOR"

I NAZWA, CELE I ZADANIA FIRMY

 1. "Centrum Oświatowo-Wydawnicze PROMOTOR", zwane dalej Promotorem, ma na celu ułatwienie jak najpełniejszego rozwoju twórczych potencjałów jednostek oraz grup osób. 
 2. Głównym zadaniem Promotora jest danie możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie. 
 3. Podstawowym zakresem działalności dydaktycznej Promotora jest nauczanie języków obcych, prowadzenie kursów przygotowawczych do szkół wyższego szczebla oraz korepetycji, jak również udostępnianie najnowszych osiągnięć myśli naukowej, technicznej i artystycznej. 
 4. Promotor w organizacji życia dydaktycznego kieruje się zasadą podmiotowości ucznia wobec procesu dydaktycznego: umożliwia świadomy, swobodny wybór kierunku, zakresu materiału i sposobu kształcenia, służąc w tym wyborze pomocą merytoryczną, metodyczną i psychologiczną oraz daje uczniowi możliwość wpływania na przebieg tego procesu. 
 5. Promotor dąży do zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności uzupełniając obecny system oświaty; w tym celu ściśle współpracuje z miejscowymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, szczególnie przy organizacji zajęć. 

II PROWADZĄCY FIRMĘ
 1. Odpowiedzialnymi za działalność Promotora oraz za realizację jej celów statutowych (w tym zapewnienie jej utrzymania oraz kadrowe i organizacyjne warunki do pełnej organizacji celów nauczania) są prowadzący Promotora, tj. jej dyrektor (w osobie Włodzimierza Lapisa) i (w razie powołania) zastępca dyrektora. 
 2. Cały majątek Promotora (wszystkie ruchomości, nieruchomości oraz środki finansowe posiadane przez Promotora) należą do jej właściciela. 
 3. W wyłącznych kompetencjach właściciela leży dysponowanie majątkiem Promotora: właściciel decyduje o wszelkich wydatkach i dysponuje przychodami, ustala wysokość opłat za naukę, sposób płatności i decyduje o przyznaniu nagród rzeczowych i stypendiów w postaci całkowitych i częściowych zwolnień z odpłatności. 
 4. Właściciel jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników. Zgodnie z odpowiednimi przepisami zatrudnia i zwalnia pracowników, zleca i nadzoruje wykonanie prac, ustala wysokość wynagrodzenia, przyznaje nagrody i kary umowne. 
 5. Dyrektor i wicedyrektor rozpatrują skargi rodziców, uczniów, pracowników, rozsądzają spory między nimi. 
 6. Dyrektor, wicedyrektor lub osoba przez jednego z nich upoważniona, zwołuje i rozwiązuje Radę Pedagogiczną i uczestniczy w jej posiedzeniach.

III ORGANA FIRMY
 1. Właściciel może powołać dyrektora, pisemnie ustalając jego czas kadencji oraz zakres kompetencji. 
 2. Dyrektor jest zobowiązany powiadamiać właściciela o wszystkich decyzjach swoich i wicedyrektora w terminie 7 dni od ich podjęcia. 
 3. Dyrektor przedkłada do zatwierdzenia i podpisu właścicielowi decyzje, do których podejmowania nie został przez niego upoważniony. 
 4. Dyrektor jest zwierzchnikiem innych pracowników Promotora. 
 5. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do właściciela w terminie 14 dni. 
 6. Jedynie właściciel może uchylić decyzje dyrektora. 
 7. Jeżeli właściciel nie powołał dyrektora, wówczas on sam jest dyrektorem Promotora. 
 8. Właściciel może również powołać wicedyrektora, pisemnie ustalając jego zakres kompetencji oraz czas kadencji. Wicedyrektor jest bezpośrednim podwładnym dyrektora. Do jego obowiązków należy wspomaganie dyrektora w zarządzaniu Promotorem, zarówno w okresie dyspozycyjności, jak i niedyspozycyjności dyrektora. O wszystkich swoich decyzjach niezwłocznie informuje on dyrektora, a w terminie 14 dni istnieje możliwość odwołania się od nich do dyrektora, który z kolei może je uchylić. 
 9. Zgromadzenie pracowników Promotora, na którym obecny jest właściciel lub upoważniona przez niego osoba, to Rada Pedagogiczna. 
 10. Rada Pedagogiczna jest organem doradczym właściciela. 
 11. Rada Pedagogiczna opiniuje rozkład zajęć, przydział grup, zatwierdza zaliczenia części i całości kursów, przedstawia uczniów do nagrody, proponuje kary oraz sposoby rozsądzania sporów wynikłych między pracownikami. 
 12. Radę Pedagogiczną zwołuje właściciel lub osoba przez niego upoważniona, przynajmniej 3 razy w roku. 
 13. Na terenie Promotora może działać Rada Rodziców. Do życia powołuje ją i wybiera po jednym z rodziców (opiekunów) co najmniej połowy niepełnoletnich uczestników wszystkich kursów. Regulamin Rady Rodziców, w uzgodnieniu z osobami przygotowującymi go, zatwierdza właściciel. 
 14. Na terenie Promotora może działać Samorząd Uczniowski. Do życia powołuje go i wybiera co najmniej połowa uczestników wszystkich kursów. Regulamin Samorządu Uczniowskiego, w uzgodnieniu z osobami przygotowującymi go, zatwierdza właściciel.
 15. Dopuszcza się również możliwość istnienia Rad Rodziców i Samorządów Uczniowskich poszczególnych kursów, czy filii Promotora. Przepisy punktów 13 i 14 niniejszego rozdziału stosują się do nich odpowiednio. 

IV ORGANIZACJA FIRMY
 1. Promotor pracuje w systemie kursowym i zajeć indywidualnych (korepetycji). 
 2. Podstawowymi formami pracy Promotora są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym oraz w trybie indywidualnym 
 3. Zajęcia mogą być też prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym / indywidualnym, np. podczas wycieczek i wyjazdów czy innych form. 
 4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
 5. Właściciel po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może ustalić inny czas trwania godziny lekcyjnej, nie dłuższy jednak niż 1 godzina zegarowa. 
 6. Jeżeli uczeń bierze udział w dwóch kursach organizowanych przez Promotora - wówczas przerwa między nimi musi wynosić co najmniej 10 minut. 
 7. Termin rozpoczynania i kończenia kursów, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa właściciel. 
 8. Podział roku na semestry oraz sposób ich zaliczania określa właściciel, oddzielnie dla każdego rodzaju kursu. 
 9. Tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych dla danego kursu i nadobowiązkowych oraz dyżurów określa właściciel w porozumieniu z poszczególnymi nauczycielami. 
 10. Zakres oraz rozkład materiału obowiązkowego dla danego kursu, sposób kontroli postępów w nauce, ustala właściciel w porozumieniu z nauczycielem. 
 11. Właściciel, dyrektor lub osoba przez jednego z nich upoważniona, dokonują okresowej kontroli pracy poszczególnych filii i pracowników Promotora. 
 12. Podstawową jednostką organizacyjną Promotora jest oddział złożony z uczniów wspólnie realizujących program kursu. 
 13. Ilość uczniów w oddziale określa właściciel oddzielnie dla danego rodzaju kursu. 
 14. Promotor prowadzi bibliotekę gromadzącą wszelkie rodzaje publikacji służące realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, statutowych zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz administracyjnych Firmy, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu i pogłębianiu wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz (w miarę możliwości) o regionie. 
 15. Z biblioteki na miejscu mogą korzystać uczniowie, pracownicy firmy, rodzice oraz osoby upoważnione przez właściciela. 
 16. Do prowadzenia biblioteki właściciel może zatrudnić bibliotekarza, w porozumieniu z którym określa szczegółową organizację własnej biblioteki, zasady gromadzenia i opracowywania zbiorów oraz korzystania z nich. 

V PRACOWNICY FIRMY
 1. W Promotorze zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi. 
 2. Na mocy odrębnych przepisów, pracowników zatrudnia dyrektor, wicedyrektor lub osoba przez jednego z nich upoważniona. 
 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. W szczególności, przed dyrektorem i wicedyrektorem odpowiada za: 
  a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów od momentu rozpoczęcia lekcji do jej zakończenia oraz w przerwach między zajęciami, jeżeli ta sama grupa ma zajęcia następujące po sobie; jeżeli grupa ma zajęcia kolejno z różnymi wykładowcami, są oni zobowiązani dopilnować, aby grupa nie była pozostawiona bez opieki, 
  b) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, 
  c) stan pomocy dydaktyczno-wychowawczych i sprzęt szkolny podczas zajęć i przerw między nimi. 
 4. Nauczyciel jest zobowiązany do bezstronności i obiektywizmu oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów, do wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań, udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej. W pracy winien kierować się celami i zasadami zawartymi w Statucie Firmy. 
 5. W przypadku jakichkolwiek kłopotów i problemów związanych z pracą wszyscy pracownicy Promotora mają prawo i obowiązek informować wicedyrektora (w pierwszym rzędzie) lub dyrektora i prosić ich o pomoc. 
 6. Właściciel, dyrektor, lub wicedyrektor (sami lub na wniosek Rady Pedagogicznej) przyznają nagrody oraz kary umowne, określone w regulaminie. W przypadku nagród rzeczowych lub stypendiów - jedynie właściciel upoważniony jest do ich przyznawania. 
 7. Wszelkie spory między pracownikami, współpracownikami, organami placówki, uczniami oraz ich rodzicami (opiekunami) rozstrzygane są polubownie. Jeżeli jest to niemożliwe, obowiązują decyzje właściciela Promotora. 

VI UCZNIOWIE
 1. Zasady rekrutacji uczniów ustala właściciel oddzielnie dla każdego rodzaju kursów. 
 2. Uczniem jest każda osoba uczestnicząca w kursach organizowanych przez Promotora, która została zapisana oraz opłaciła czesne. 
 3. Uczeń ma prawo do: 
  a) otrzymania rzetelnej wiedzy, 
  b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny nauki, 
  c) opieki wychowawczej i warunków zapewniających: bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 
  d) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym, 
  e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Promotora, także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, a także prawo do milczenia w powyższych kwestiach, 
  f) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów, osobowości, 
  g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, 
  h) pomocy w przypadku trudności w nauce, 
  i) korzystania z porad psychologiczno-pedagogicznych oraz zawodowych, 
  j) wpływania na życie Promotora, przebieg procesu dydaktycznego, zakres i sposób kształcenia, 
  k) otrzymania od Promotora zaświadczenia o ukończeniu kursu. 
 4. Uczeń ma obowiązek: 
  a) przestrzegania postanowień zawartych w statucie, wszelkich decyzji właściciela oraz poleceń pracowników Promotora podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych, 
  b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Promotora, 
  c) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz postępy w nauce, 
  d)uiścić wpisowe oraz terminowo wpłacać czesne w wysokości i terminie określonych przez właściciela Promotora. 
 5. Właściciel, sam lub na wniosek Rady Pedagogicznej, udziela uczniom nagród: 
  a) pisemnej pochwały skierowanej do rodziców, 
  b) wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu z wyróżnieniem, 
  c) stypendium w postaci częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za naukę, 
  d) nagród rzeczowych. 
 6. Właściciel sam, na wniosek wykładowcy lub Rady Pedagogicznej udziela uczniom kar: 
  a) ustnego upomnienia, 
  b) pisemnego upomnienia skierowanego do rodziców, 
  c) cofnięcia przyznanego stypendium, 
  d) skreślenia z listy uczniów bez zwrotu czesnego, w przypadku permanentnego uniemożliwiania nauki kolegom, lub rażącego naruszania norm współżycia międzyludzkiego i to jedynie na wniosek Rady Pedagogicznej. 
 7. W przypadku przyznania nagrody lub udzielenia kary uczniowi będącemu osobą niepełnoletnią - Promotor (w osobie jej udzielającej) ma obowiązek poinformowania o tym jego rodziców (prawnych opiekunów). 

VII GOSPODARKA FINANSOWA 
 1. Promotor jest firmą prywatną, dlatego uczestnictwo w kursach jest odpłatne. 
 2. Promotor utrzymuje się z wpisowego, czesnego, darowizn oraz przyznanych jej dotacji. 
 3. O wysokości wpisowego, czesnego, wysokości i rodzaju wydatków, przeznaczeniu dochodów decyduje wyłącznie właściciel. 
 4. Promotor posiada swoje konto, na które uczniowie wpłacają swoje należności wobec niej. 
 5. Każdy uczeń zobowiązany jest do terminowego uiszczania wszelkich należności względem Promotora w ustalonych przez jej właściciela terminach. 
 6. W przypadku wprowadzenia na danym kursie wpisowego, uczeń wpłaca je jednorazowo przed jego rozpoczęciem, z tym że - w przypadku przerwania ciągłości nauczania i chęci dalszego jej kontynuowania - uczeń ponawia wpisowe w wysokości połowy aktualnej stawki wpisowego. 
 7. Czesne za dany okres nauki musi być zawsze wpłacone przed jego rozpoczęciem. 
 8. Promotor przekazuje uczniom rahunki za wpłaty gotówkowe, a za przelewy - jedynie na życzenie klienta.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Promotor używa własnej pieczęci o treści: "Centrum Oświatowo-Wydawnicze PROMOTOR, Włodzimierz Lapis; ul. Morenowa 16, 62-052 Komorniki; NIP 779-106-51-45, REGON 630728432; tel. (61) 6 707 432, kom. 602 216 056; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Promotor prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 3. Wszelkie akty wykonawcze do niniejszego statutu, wydawane przez właściciela, traktuje się za obowiązujące z dniem ich podania do publicznej wiadomości. 
 4. Niniejszy statut może ulec zmianie jedynie w wyniku decyzji właściciela. 
 5. Placówka może ulec rozwiązaniu jedynie decyzją właściciela bądź w myśl nadrzędnych przepisów. 

Właściciel i dyrektor 
Centrum Oświatowo-Wydawniczego PROMOTOR 
podpis
/dr hab. Włodzimierz Lapis/

Szybki kontakt: 602 216 056 kursy@promotor.edu.pl formularz kontaktowy
Copyright © 2013 Centrum Oświatowo-Wydawnicze PROMOTOR | Realizacja: Cyfrowa Fabryka & YT

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też korzystać z nich współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze.

Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojej przeglądarki. Więcej o naszej polityce prywatności oraz zmianie ustawień przeglądarki dowiesz się tutaj.