Regulamin www

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.promotor.edu.pl

 wraz z polityką korzystania z plików cookie

 

Warunkiem korzystania z serwisu www.promotor.edu.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, określającym zasady funkcjonowania Serwisu. Regulamin określa w szczególności prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkownika i Administratora. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn, w tym z przyczyn technicznych Użytkownik nie jest w stanie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, winien jest skontaktować się z Administratorem, kierując wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w celu nieodpłatnego udostępnienia treści Regulaminu.

 

§1 Wprowadzenie

1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na zawarte w Regulaminie postanowienia. Przystąpienie do korzystania z Serwisu oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Administratorem a konkretnym Użytkownikiem i w zakresie dostępu do Serwisu.

2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, związanej z korzystaniem z Serwisu, następuje poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. Wyrażenia zawarte w Regulaminie zaczynające się od wielkich liter należy interpretować według definicji określonych w §3.

 

§2 Informacje o Serwisie

Serwis jest serwisem informacyjno-edukacyjnym dla uczniów oraz zawierającym informacje o firmie Centrum Oświatowo-Wydawnicze PROMOTOR.

 

§3 Definicje

1. Administrator- właściciel i administrator Serwisu jest firma Centrum Oświatowo-Wydawnicze PROMOTOR z siedzibą w Komornikach przy ul. Morenowej 16, który świadczy usługi drogą elektroniczną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z tych usług przez Użytkowników, w szczególności określający prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkownika i Administratora Serwisu wraz z polityką dotyczącą korzystania z plików cookie;

3. Serwis – serwis internetowy Centrum Oświatowo-Wydawniczego PROMOTOR dostępny pod adresem www.promotor.edu.pl wraz z oprogramowaniem i bazami danych;

4. Użytkownik – osoba fizyczna działająca we własnym imieniu i na własną rzecz albo w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, którą należycie reprezentuje, korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie;

 

§4 Wymagania techniczne

1. Do efektywnego korzystania z Serwisu niezbędne są:

a) sprzęt umożliwiający połączenie z siecią www, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów Serwisu;

b) połączenie do Internetu;

c) dostęp do skrzynki pocztowej e-mail umożliwiającej wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail;

2. Administrator może nie dopuścić do korzystania z Serwisu Użytkownika wykorzystującego w tym celu sprzęt zakłócający działanie Serwisu lub uniemożliwiający lub utrudniający korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników lub zarządzanie nim przez Administratora.

 

§5 Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności

1. Administrator, zgodnie z obowiązującym prawem, chroni dane osobowe podawane przez użytkowników Serwisu. Dane użytkowników przetwarzane są zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926).

2. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu jest Centrum Oświatowo-Wydawnicze PROMOTOR z siedzibą w Komornikach przy ul. Morenowej 16.

3. Zebrane dane osobowe wykorzystywane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkowników pytania oraz umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Serwisu, a także w celu zapisania na wybrany/e kurs(y) lub w innym celu opisanym w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Zebrane dane, za zgodą lub na mocy właściwych przepisów, mogą być przetwarzane również w celach informacyjnych i marketingowych. Informacja o wykorzystywaniu danych w tych celach znajduje się w lub pod formularzami do zbierania danych.

4. Dane osobowe zbieranie za pośrednictwem Serwisu nie są udostępniane podmiotom trzecim, wbrew przepisom prawa.

5. Użytkownicy udostępniają swoje dane osobowe w ramach Serwisu na zasadzie dobrowolności, aczkolwiek niektóre dane są niezbędne do korzystania z Serwisu (wysyłania maili).

6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, jak również wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, w szczególności w celach marketingowych.

7. Serwis nie jest przeznaczony do przekazywania informacji poufnych.

8. Użytkownicy piszące w imieniu nieletnich, zapewniają, iż są uprawnieni do ich reprezentowania (gdyż są np. ich prawnymi opiekunami) i że w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich i zwalniają od takiej odpowiedzialności Administratora.

 

§6 Polityka dotycząca plików cookie 

1. Administrator oświadcza, iż prawidłowa obsługa Serwisu oraz zapewnienie Użytkownikom bezpieczeństwa w tym zakresie wymaga korzystania z plików cookie. Administrator informuje Użytkownika, iż w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookie i o tym, że Użytkownik może zarządzać nimi za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

2. Pliki cookies są małymi, najczęściej tekstowymi plikami zawierającymi dane informatyczne. Dzięki przechowywaniu przez przeglądarkę internetową komputera, smartphonu lub innego urządzenia, służącego do przeglądania stron internetowych przez użytkownika, mogą one być ponownie odczytane w przyszłości. Pliki „cookie” są aktualnie wykorzystywane przez prawie wszystkie strony internetowe. Pozwalają stronie internetowej na rozpoznanie użytkownika poprzez ich wysyłanie przez przeglądarkę do danej strony internetowej. Pliki cookies zawierają dane osobowe, jednak są one zaszyfrowane i dostęp do nich jest ograniczony do Administratora Serwisu.

3. Pliki cookie wykorzystywane są zarówno w samym Serwisie, jak i na jego podstronach w następujących celach:

a. umożliwienie identyfikacji sesji Użytkownika zalogowanego w serwisie

b. dostosowanie treści Serwisu do preferencji Użytkownika

c. cele statystyczne

4. Zasady wykorzystywania plików cookie podlegają Polityce prywatności Administratora, której zasady określa § 5 Regulaminu.

5. Administrator informuje, iż pliki cookie zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Są kierowane do Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

6. Dostęp do danych osobowych, zawartych w plikach cookie, ma tylko Administrator. Wykorzystanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w § 5 Regulaminu w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnego korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Administratorowi na identyfikację na ich podstawie tożsamości konkretnych Użytkowników.

7. Administrator informuje Użytkownika, iż decyzję co do zakresu wykorzystywania plików cookie Użytkownik może podjąć i wdrożyć w życie za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

 

§7 Odpowiedzialność Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się do:

a) przestrzegania Regulaminu

b) nie naruszania w sposób bezprawny praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych jak i innych praw na dobrach niematerialnych Administratora i osób trzecich,

c) powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji gdy powyższe czynności są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

d) powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu innych Użytkowników lub Administratorowi.

 

§8 Usługi

1. Administrator umieszcza w Serwisie informacje dotyczące:

a. edukacji

b. zagadnień z dziedzin prowadzonych zajęć

c. działalności firmy

2. Jakiekolwiek informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych w Serwisie.

 

§9 Odesłania (linki)

1. Administrator zezwala na umieszczanie na stronach internetowych odesłań (linków) prowadzących do strony głównej Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że treści zamieszczone na tych stronach nie będą naruszać prawa, w tym dóbr osobistych osób trzecich, jak również, tajemnicy przedsiębiorstwa, know how, zasad współżycia społecznego czy też dobrych obyczajów.

2. Administrator nie wyraża zgody na umieszczanie na stronach internetowych odesłań do treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności deep links, frame-links, oraz inline links, mogących w sposób bezprawny naruszyć prawa własności intelektualnej Administratora lub osób trzecich.

 

§ 10 Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator dołoży należytej staranności w celu zapewnienia jak najwyższej jakości Usług i bezawaryjnego funkcjonowania Serwisu.

2. Administrator zastrzega, iż dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. Administrator uprzedza, iż w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. Użytkownicy zostaną każdorazowo powiadomieni o planowanych przez Administratora przerwach technicznych i czasie ich trwania. O przerwach wynikłych z przyczyn niezależnych od Administratora i przez niego nie planowanych Administrator powiadomi Użytkowników niezwłocznie jak tylko to będzie możliwe, za pomocą dostępnych środków.

3. Administrator oświadcza iż nie sprawdza ani nie monitoruje treści stron lub plików, do których prowadzą linki umieszczone w Serwisie ani materiałów lub informacji umieszczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników.

4. Administrator niezwłocznie usunie linki umieszczone na stronach Serwisu lub inne materiały, w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych treści.

5. Zgłoszenia naruszeń należy przesyłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

6. Zgłoszenie naruszenia Regulaminu lub prawa jest rozpatrywane, niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora wiarygodnej informacji o naruszeniu.

7. Administrator informuje drogą mailową osobę, która zgłosiła naruszenie oraz możliwego do zidentyfikowania przez Administratora Użytkownika, którego dotyczy zgłoszenie, o sposobie rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonego naruszenia. Administrator może poprosić zgłaszającego o przekazanie dodatkowych informacji, które umożliwią mu zapewnienie właściwej reakcji.

8. Administrator powiadomiony o naruszeniu niniejszego Regulaminu, w szczególności o pojawieniu się w Serwisie treści naruszających Regulamin lub obowiązujące prawo, może zablokować dostęp do treści, co do którego zgłoszono naruszenie, do czasu rozpatrzenia zgłoszonego naruszenia.

9. Administrator po upewnieniu się co do prawdziwości i zasadności zgłoszonego naruszenia, usunie z Serwisu treści objęte takim zgłoszeniem.

 

§11 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej nazwę konta, adres mailowy Użytkownika i zwięzłe przedstawienie problemu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Administrator może zwrócić się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację, w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

4. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację przesyłając wiadomość e-mail na adres elektroniczny Użytkownika oddany przy zgłaszaniu reklamacji. 

 

§12 Własność intelektualna

1. Właścicielem praw do domeny, Serwisu, jego nazwy, layoutu jest Administrator. Treści lub materiały umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora udostępniane są Użytkownikom wyłącznie na osobisty użytek prywatny. Przez sam fakt umieszczenia lub udostępnienia tych treści lub materiałów Administrator nie udziela zgody ani nie przenosi na nikogo jakichkolwiek praw do tych treści lub materiałów.

2. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie lub udostępnianie wskazanych powyżej treści lub materiałów wymaga zgody Administratora, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem dozwolonego użytku osobistego.

3. Nazwy handlowe, nazwy prduktów lub inne oznaczenia podlegają ochronie prawnej.

 

§13 Korzystanie z informacji handlowej

1. Serwis może stanowić informację handlową dotyczącą Administratora i jego usług lub produktów.

2. Treści zamieszczone w materiałach zawartych w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako forma konsultacji. Dotyczy to także artykułów z prasy specjalistycznej.

3. Informacja handlowa zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów, chyba że wyraźnie to przy opisie takiej informacji zaznaczono.

 

§ 14 Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy Regulamin, w aktualnej wersji jest nieodpłatnie dostępny pod adresem www.prompotor.edu.pl w sposób pozwalający na jego odczytanie i utrwalanie.

2. Przystąpienie do korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez Użytkownika.

3. W terminie 10 dni od zawarcia umowy Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa ma prawo od niej odstąpić, chyba że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Prawo odstąpienia można wykonać poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu.

5. Administrator uprawniony jest do wypowiedzenia umowy i do zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi korzystającego z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. W przypadku gdy naruszenie ma charakter usuwalny Administrator wezwie identyfikowalnego przez rejestrację Użytkownik do usunięcia stanu naruszenia i przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem lub prawem w wyznaczonym terminie i może zablokować takiemu Użytkownikowi dostęp do Serwisu po bezskutecznym upływie takiego terminu.

6. W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie za pomocą Serwisu. Jednocześnie, Administrator udostępni Użytkownikowi bezpośrednio nową wersję Regulaminu za pomocą Serwisu. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu powinien zaprzestać korzystania z Serwisu i może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług za pomocą Serwisu.

7. Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia go w Serwisie w sposób określony w ust. 1.

8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostało uznane prawomocnym wyrokiem sądu za sprzeczne z prawem, pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa.

10. Wszelkie spory rozpatrywane będą zgodnie z polskim prawem przez sąd właściwy dla siedziby Użytkownika.

 

§15 Kontakt

Wszelkie pytania bądź wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu lub zasad korzystania z Serwisu, Użytkownik może kierować na poniżej wskazany adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Szybki kontakt: 602 216 056 kursy@promotor.edu.pl formularz kontaktowy
Copyright © 2013 Centrum Oświatowo-Wydawnicze PROMOTOR | Realizacja: Cyfrowa Fabryka & YT

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też korzystać z nich współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze.

Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojej przeglądarki. Więcej o naszej polityce prywatności oraz zmianie ustawień przeglądarki dowiesz się tutaj.