Nasze zajęcia

Rodzaje i cel kursów

 • Dla gimnazjalistów

Do uczniów trzecich klas gimnazjum kierujemy kursy: z matematyki, z 2 z przedmiotów przyrodniczych (z fizyki i geografii oraz z biologii i chemii),  z języka polskiego, z historii i WOSu oraz z języka angielskiego. Czynimy to ze względu na chęć jak najlepszego przygotowania ich do szkół ponadgimnazjalnych. Pod pojęciem tym rozumiemy przygotowanie zarówno do egzaminu końcowego (tzw. testu kompetencji), którego wynik ma największy wpływ na dostanie się do nowej szkoły, jak i do kontynuacji w niej nauki bez zbędnych "tyłów".

 • Dla ósmoklasistów
Do uczniów klas ósmych kierujemy kursy: z matematyki, z języka polskiego oraz z języka angielskiego. Czynimy to ze względu na chęć jak najlepszego przygotowania ich do szkół średnich. Pod pojęciem tym rozumiemy przygotowanie zarówno do egzaminu ósmoklasisty, którego wynik ma największy wpływ na dostanie się do nowej szkoły, jak i do kontynuacji w niej nauki bez zbędnych "tyłów".
 

Program kursu

W trakcie kursu omawiamy zagadnienia z poszczególnych działów wiedzy, z którymi uczeń powinien się spotkać w swojej szkole, a które mogą mu być przydatne na egzaminie - teście kompetencji. Oznacza to, że: 
 1. omawiamy niezbędne zagadnienia teoretyczne (czynimy to jednak jedynie "w pigułce", gdyż jest to powtórka zrealizowanego w szkole materiału), 
 2. koncentrujemy się na wykonywaniu różnych ćwiczeń, liczeniu zadań, a nade wszystko (ze względu na cel kursu) na rozwiązywaniu testów (polecanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, ośrodki metodyczne oraz z dostępnych zestawów testów z lat ubiegłych). 
Pracując, szczególną uwagę zwracamy na kłopoty, z którymi uczeń mógłby się spotkać, oraz uwrażliwiamy go na najczęściej popełniane błędy, aby się ich wystrzegał. Dłużej zatrzymujemy się na tych partiach materiału, które (jak wiemy z doświadczenia) sprawiają uczniom najwięcej kłopotów. Materiał został dobrany ze względu na jak najlepszą realizację celu kursu. Na zajęciach, pracując "pod testy", dodatkowo wyrabiamy w uczniach te umiejętności, które będą im przydatne w nowej szkole (systematyczność, staranność, umiejętność samodzielnego myślenia, kojarzenia faktów itp.). 

Poniżej dokładniej opisujemy program poszczególnych rodzajów prowadzonych przez nas kursów dla gimnazjalistów (ściśle dopasowany do wymogów egzaminacyjnych).

KURSY Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

Kursy te swym zakresem obejmują zagadnienia z języka polskiego, historii, WOSu, sztuki i filozofii (przy czym te dwa ostatnie obszary wiedzy omawiane przy okazji kursów z języka polskiegio oraz kursu z historii i WOSu) . Ponieważ rozwój literatury, szeroko rozumianej sztuki i prądów filozoficznych był współbieżny, wyznaczając poszczególne tzw. "epoki literackie" - materiał z wszystkich przedmiotów omawiany jest przez nas równolegle - epokami, a kurs prowadzony jest przez jednego nauczyciela - polonistę (któremu - jako humaniście - nieobca jest znajomość kontekstu artystycznego i filozoficzngo poszczególnych epok, jak również związanej z nimi otoczki historycznej. Owa powtórka prowadzona jest w oparciu o nasze wewnętrzne materiały - tzw. projekty, tj. ciekawe dla ucznia ćwiczenia aktywizujące, dzięki czemu - po przerobieniu ich - łatwiej zapamięta on powtarzany materiał.

W ramach tego kursu musimy przygotować uczniów do poradzenia sobie z pytaniami otwartymi i zamkniętymi, które pojawią się na egzaminie. Tzw. "pytania otwarte" polegają na napisaniu kilku - kilkunastu zdań na określony temat w z góry określonej formie. W związku z tym, na poszczególnych zajęciach, omawiamy: jakie są formy wypowiedzi pisemnej (np. opowiadanie twórcze, odtwórcze, opis, charakterystyka, list, recenzja, trzy rodzaje rozprawek, formy mieszane, ...),
 • jak są zbudowane,
 • przy pomocy jakiego słownictwa się je konstruuje,
 • kiedy należy je stosować
 • oraz czym się różnią, by nie pomylić jednej z drugą (a to dyskwalifikowałoby pracę, podczas gdy uczniowie np. nagminnie mylą charakterystykę osoby z jej opisem).
W związku z powyższym, na zajęciach uczniowie mają omówione powyższe zagadnienia, a w domu piszą stosowne wypracowania.

Dodatkowo, tak na zajęciach, jaki w domu, uczniowie rozwiązują opracowane przez nas testy, wyrabiające w nich te umiejętności, które mogą być im pomocne do napisania wypracowania. Są to ćwiczenia:
 • ortograficzne (niestety, to nadal jedna z większych zmór naszej młodzieży) i interpunkcyjne,
 • leksykalne (tj. poszerzające słownictwo i czyniące dotychczasowe bierne słownictwo czynnym, aby np. uczniowie wszystkiego, co im się podoba nie kwitowali słowem "fajne", lecz używali w jego miejsce w poszczególnych sytuacjach inne, bardziej szczegółowe określenia),
 • stylistyczne i kompozycyjne,
 • oraz otwierające uczniów na ogół zagadnień kulturalno-społecznych, aby mieli o czym pisać, biorąc pod uwagę, że od dłuższego już czasu, w zdecydowanej większość na testach w pytaniach otwartych przeważają tematy wolne.
Dodatkowo, uczniowie mają też ćwiczenia gramatyczne. Wykonywanie wszystkich tych ćwiczeń umożliwi im wyrobienie się w umiejętności radzenia sobie z pytaniami zamkniętymi. Temu celowi służy również rozwiązywanie testów z lat ubiegłych, czy też testów z ogólnie dostęnych na rynku wydawniczym publikacji.

Takie wielosaspektowe podejście do kursu, umożliwi uczniowi wszechstonne i gruntowne przygotowanie się do testów kompetencji. 

KURSY Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH 

Kursy te prowadzone są nie przez jednego nauczyciela (musiałby być omnibusem!), lecz przez kilku - specjalistów ze swoich dziedzin wiedzy, którzy zmianiają się po zrealizowaniu "swojego" materiału. Mamy więc matematyka, fizyka, geografa, chemika i biologa.  W trakcie zajęć zarówno omawiają oni teorię (działami), lecz jedynie "w pigułce", by następnie jak najszybciej jak najwięcej czasu poświęcić na ćwiczenie uczniów w rozwiązywaniu testów.

KURS JĘZYKOWY

Począwszy od 2009 roku wszyscy uczniowie pod koniec nauki w 3 klasie gimnazjum muszą zdawać trzeci egzamin - z języka obcego (a od 2019 roku - kurs z języka obcego zdają również uczniowie na zakończenie nauki w szkole podstawowej). Zgodnie z informacjami uzyskanymi w poznańskim Kuratorium Oświaty, jego wyniki mają być brane przy postępowaniu rekrutacyjnym do szkół średnich.

W związku z powyższym począwszy od roku szkolnego 2008/09 wychodzimy z ofertą kursu językowego (z języka angielskiego, jako najpopularniejszego w nauczaniu szkolnym). Program tego kursu jest ściśle dopasowany do standardów wymagań egzaminacyjnych. Pracujemy na nim nad:
 • odbiorem tekstu słuchanego
 • odbiorem tekstu czytanego
 • reagowaniem językowym (na codzienne sytuacje językowe)
Zadanie to będziemy realizować poruszając się wokół zapowiadanych tematyk egzaminacyjnych: człowiek, dom, życie rodzinne i towarzyskie, szkoła, praca, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, środki masowego przekazu, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, elementy wiedzy o świecie i krajach danego obszaru językowego. 

Przebieg kursu

Na naszych kursach realizujemy przewidziany materiał nauczania. Aby jednak praca ta była efektywna, w trakcie kursu przeprowadzane będą sprawdziany i kartkówki. Uczniowie zadawane mają do domu liczne wypracowania z przedmiotów humanistycznych (gdyby pisane były w klasie, tracilibyśmy cenny, opłacony czas zajęć!). Wszystkie prace kontrolne uczniów oraz wypracowania są sprawdzane, a następnie oddawane przez nauczyciela na kolejnych zajęciach, wraz z oceną, wskazaniem błędów i komentarzem na końcu pracy. Stanowią one dodatkowy argument mobilizujący uczniów do pracy oraz dają im (i ich rodzicom) obraz ich postępów w nauce. Celem aktywizacji, uczniowie proszeni są w trakcie zajęć o odpowiedzi, rozwiązywanie zadań przy tablicy, prezentację swoich prac domowych.

Na ostatnich zajęciach kursu, uczniowie uzyskują przydatne rady przedegzaminacyjne oraz otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie i jego ukończeniu. Ci uczniowie, którzy dzięki swojej pracy uzyskali bardzo dobre wyniki, kończą zajęcia z wyróżnieniem. Od razu chcielibyśmy tu zaznaczyć, że przy postępowaniu rekrutacyjnym nasze zaświadczenie w ogóle nie ma znaczenia. Bardzo ważne jest jednak to, co uczeń zdobył na kursie i może być mu przydatne na egzaminie (powtórka teorii, usunięcie braków, wyrobienie praktycznych umiejętności). 

Miejsca i terminy

Zajęcia prowadzimy w wynajmowanych salach lekcyjnych szkoły mieszczącej się w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 78/82 (Ogrody).

Dzięki temu, że znajduje się ona tuż przy pętli tramwajowej, każdy uczeń (zarówno mieszkający w Poznaniu, jak i poza nim) ma bardzo dogodny dojazd na kurs. Terminy naszych zajęć zgrane są z kalendarzem szkolnym. Prowadzimy je w soboty do południa, w "z góry" ustalonych przez nas godzinach. Konkretna liczba godzin zajęć zależy od edycji kursu (im późniejsza - tym więcej godzin lekcyjnych zajęć za jednym razem). 

Poniżej podajemy godzinowy grafik poszczególnych zajęć dla gimnazjalistów czy ósmoklasistów z poszczególnych kursów: 

Rodzaj 
kursu
Liczba 
godzin lekcyjnych
Zajęć (spotkań), 
po 1 w tygodniu
Kurs całoroczny 24 12 po 2 godz. lekc.
Kurs II-semestralny 10 5 po 2 godz. lekc.


W tabeli tej podano efektywny czas zajęć, który w takim właśnie wymiarze jest opłacany przy zapisie. Oznacza to, że ewentualnych przerw śródlekcyjnych nie wlicza się w czas zajęć. 

Ponadto jest tak, że poszczególne edycje kursu zaczynają się w różnych miesiącach, a kończą się mniej więcej w tym samym terminie (w przybliżeniu w połowie kwietnia, a więc bezpośrednio przed testami końcowymi). Uwzględniamy przy tym, że musi się odbyć określona liczba zajęć (patrz tabela powyżej) i że wraz z ostatnim z nich kończy się cały kurs. 

Zajęcia odbywać się będą co tydzień o tej samej porze. W niektórych tygodniach mogą jednak się nie odbywać. Ogólnie, stosujemy bowiem zasadę, że zajęcia odbywają się w tym czasie, kiedy Szkoła pracuje. Zajęcia nie odbywają się zatem w czasie ferii i świąt, czy w czasie odpracowanych "długich weekendów". Nie chcemy bowiem zabierać wolnych dni naszym uczniom i nauczycielom oraz woźnym pracującym w Szkole Muzycznej przy ul. Solnej. Ponadto zajęcia nie odbywają się w te soboty, w które uczniowie owej Szkoły Muzycznej odpracowują "długie weekendy" (nie ma bowiem wtedy dla nas miejsca w ich szkole). Podkreślmy tu, że zajęcia te jedynie nie odbywają się w tym terminie, a nie przepadają. Oznacza to, że odbędzie się ustalona liczba zajęć, z tą jednak różnicą, że kurs skończy się później, niżby to wynikało z prostego przeliczenia liczby tygodni (odpowiadającej liczbie zajęć począwszy od terminu rozpoczęcia kursu). Zapewniamy jednak wszystkich, że i tę okoliczność uwzględniliśmy i sprawdziliśmy, że wyrobimy się z zajęciami do testów. Zajęcia mogą nie odbyć się jeszcze w sytuacji, gdy nauczyciel z jakichś powodów nie będzie mógł ich prowadzić (np. zachoruje). W takiej sytuacji jest on zobligowany zawiadomić uczniów o tym fakcie telefonicznie lub na wcześniejszych zajęciach. Jest to konieczne, aby kursanci niepotrzebnie nie przychodzili na zajęcia, które i tak się nie odbędą. Oczywiście, również taka sytuacja spowoduje przesunięcie terminu zakończenia kursu. Oczywiście, gdyby się okazało, że będzie to przyczyną naszego "niewyrobienia się" do czasu testów - wówczas nauczyciel odpracuje je w innym, ustalonym z grupą dniu tygodnia lub też wydłuży czasowo pozostałe do końca kursu zajęcia. 

Uczniowie mogą uczęszczać na jeden, dwa lub więcej kursów. Aby umożliwić uczniom uczestnictwo w dwóch lub większej liczbie kursach - ich terminy ustalone są tak, by się nie pokrywały oraz by nie było między nimi zbędnych przerw. Jest to sytuacja bardzo korzystna dla naszych kursantów (a szczególnie dla osób dojeżdżających spoza Poznania), gdyż:

 • nie muszą czekać na drugie zajęcia (brak "okienka", jest tylko przerwa),
 • nie muszą dwa razy w ciągu tygodnia dojeżdżać na kurs,
 • i w końcu, w żaden sposób nie zaburza im to przygotowywania się do zajęć szkolnych w ciągu tygodnia. 

Jak(ie) wybrać kursy?

Wielu rodziców staje przed dylematem: na które kursy zapisać swoje dziecko - tylko na jeden kurs, na 2, 3, ..., czy też 6 (w tym oststnim przypadku uczeń 3 klasy gimnazjum jest wszechstronnie przygotowany do egzaminu końcowego). Uważamy, że jeśli uczeń kwalifikuje się do poszczególnych kursów - najlepiej jest skorzystać z nich. Jeśli jednak ktoś nie chce lub go nie stać - może zapisać dziecko tylko na część z nich - na te, któe są dla niego najbardziej potrzebne. W razie potrzeby zawsze służymy rzetelnym, bezpłatnym doradztwem w tym względzie (tel. 61 6 707 432, kom. 602 216 056).

Nasza firma prowadzi dwie edycje kursów - całoroczne i drugosemestralne (różne co do łącznej liczby godzin zajęć). Jeden uczeń może łączyć nie tylko kursy z tej samej edycji, ale i z różnych edycji. Jeśli więc ktoś np. zapisał się na kursy całoroczne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (dłuższe, jako bardziej mu potrzebne), może również zapisać się na kursy drugosemestralne z przedmiotów humanistycznych czy na kurs językowy (krótsze, gdyż jest w zakresie tych przedmiotów zdecydowanie lepszy, ale również z nich chciałby pod okiem specjalisty przygotować się do testów). W takiej sytuacji za zapisanie się na kolejne kursy uczeń otrzymuje prezent od firmy, którym jest atrakcyjny rabat. 

UWAGA! Kursy w ramach poszczególnych edycji są całkiem niezależne. Obejmują one ten sam materiał, mają zbliżony program, lecz są realizowane w innej liczbie godzin (im później zaczęty - tym krótszy i po więcej godzin lekcyjnych za jednym razem, z mniejszą ilością przykładów, z przerobieniem materiału bez dodatkowego powtarzania celem lepszego ugruntowania go, jak się dzieje na kursach dłuższych). Przeznaczone są one dla tych uczniów, którzy dopiero "po czasie" doszli do wniosku, że warto skorzystać z naszych kursów (lub wręcz, że trzeba!), wcześniej nie wiedzieli o nich, albo po prostu uznali, że krótsze im wystarczą.
Szybki kontakt: 602 216 056 kursy@promotor.edu.pl formularz kontaktowy
Copyright © 2013 Centrum Oświatowo-Wydawnicze PROMOTOR | Realizacja: Cyfrowa Fabryka & YT

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też korzystać z nich współpracujący z nami reklamodawcy oraz firmy badawcze.

Korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojej przeglądarki. Więcej o naszej polityce prywatności oraz zmianie ustawień przeglądarki dowiesz się tutaj.